Algemene Voorwaarden Acupunctuurpraktijk Qi-of-Life

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten  inzake levering van goederen en diensten van  Acupunctuurpraktijk  Qi-of-Life, hierna te noemen “de Behandelaar”. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden  afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de  Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis  van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van  Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht  met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere  bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet  die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg  plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig  van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling. De Behandelaar is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst,  onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen

De Opdrachtgever wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde  tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Betaling dient te  geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden  geacht. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. Voor afspraken die korter dan 48 uur en langer dan 24 uur van te voren worden afgezegd zal € 35,- in rekening worden gebracht. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud  van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De  Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de  Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel  de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten  zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de  Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Behandelaar geleverde  goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de  staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld  zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden  verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke  aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of  namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige  gegevens. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte  bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te  starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen  zouden kunnen optreden. De Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het  beoogde effect tijdens of na een behandeling. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,  dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de  Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van  directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze  voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het  uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te  beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting  bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor  te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 6. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de praktijk. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q.  de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de  rechtsbetrekking met de Behandelaar.